Już po raz kolejny Szkoła Podstawowa w Ossolinie organizuje Wojewódzki Konkurs Pięknego Czytania. W tym roku konkurs odbywa się pod hasłem „Bohaterowie Konopnickiej”.

Zadaniem uczestników będzie interpretacja wybranych fragmentów utworów Marii Konopnickiej. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich z całego regionu świętokrzyskiego.

Regulamin konkursu:

  1. Organizator

Szkoła Podstawowa w Ossolinie

Ossolin 21, 27-640 Klimontów

  1. Uczestnicy

– Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych

i ponadpodstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego,
– Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych:

I – szkoły podstawowe – kl. IV-VI

II -szkoły podstawowe – kl. VII-VIII

III – szkoły ponadpodstawowe.

  1. Utwory konkursowe

– Każdy uczestnik zobowiązany jest do przygotowania wybranego fragmentu prozy

Marii Konopnickiej.

– Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 min.

  1. Cele konkursu

– Popularyzacja wśród młodego pokolenia twórczości najwybitniejszych literatów polskich
– Rozwijanie wrażliwości na prozę oraz umiejętności odbioru dzieł literackich,
– Kształcenie umiejętności pięknego czytania wśród młodego pokolenia w dobie zanikania kontaktu z książką,
– Rozbudzanie wyobraźni młodego czytelnika.

  1. Kryteria oceniania

Ocenie komisji konkursowej podlegają zwłaszcza:

– dykcja i prawidłowa emisja głosu

– interpretacja prozy, umiejętność budowania nastroju

– wrażliwość na piękno słowa mówionego

– charyzmatyczność uczestnika, umiejętność zainteresowania publiczności

– dobór tekstu.

  1. Przebieg konkursu

Konkurs składa się z 3 etapów:

  1. eliminacje wewnątrzszkolne

należy przeprowadzić w placówkach, które wyrażą chęć uczestnictwa w konkursie, do 8 czerwca 2022 roku.

– listy uczestników ( maksymalnie 3 osoby), wyłonionych w wyniku szkolnych eliminacji wraz z tytułami utworów, których fragmenty uczniowie będą czytać – należy przesłać na adres e-mail organizatora(spossolin@gazeta.pl ) do dnia 10.06.2022 r., lub drogą pocztową (decyduje data wpływu), z dopiskiem na kopercie „Bohaterowie Konopnickiej”.

2) eliminacje międzyszkolne

– odbędą się 13 czerwca (poniedziałek) 2022 r. w Szkole Podstawowej w Ossolinie

o godz. 10. Należy na nie dostarczyć kserokopie czytanych przez uczniów fragmentów.

– spośród zakwalifikowanych uczestników jury powołane przez organizatora wyłoni po trzy osoby z każdej kategorii wiekowej, które wezmą udział w finale konkursu.

3) finał konkursu

– będzie miał miejsce 26 czerwca, podczas X Pikniku Rycerskiego w Ossolinie, organizowanego przez Stowarzyszenie „ Nasze dziedzictwo Ossolin”.

– jury powołane przez organizatora spośród zakwalifikowanych finalistów, wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych. Nagrody zwycięzcom wręczy wybitna polska aktorka Anna Dymna.

  1. Nagrody

– zwycięzcy otrzymają puchary oraz atrakcyjne nagrody książkowe, które zostaną wręczone po zakończeniu obrad jury w dniu finału konkursu.

– Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora konkursu oraz

w prasie lokalnej.

  1. Sprawy organizacyjne

– Liczba uczestników jest ograniczona, o udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. Podczas eliminacji międzyszkolnych maksymalna możliwa liczba prezentacji to 45.

– Kolejność prezentacji podczas eliminacji międzyszkolnych i finału konkursu ustala organizator.

– Organizator nie zwraca kosztów przejazdu uczestnikom i opiekunom.

– Podczas finału konkursu, dla uczestników i opiekunów zapewniony będzie posiłek.

– Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację własnego wizerunku i danych osobowych w postaci imienia i nazwiska w mediach tj. prasie, radiu, telewizji,

Internecie oraz przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu.

– Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

– Koordynatorem konkursu jest Ilona Kosiarska, e-mail: ikosiarska@wp.pl,

tel. 724 11 82 04.