Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Ossolinie w czasie epidemii (od 1 września 2020r.)

 

Opiekunowie/Rodzice

 

 1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i odbierani z niej przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły uczniowie i opiekunowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 2. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (korytarze) zachowując zasady:
 3. a) 1 opiekun z dzieckiem (dziećmi)
 4. b) należy zachować dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m oraz dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m
 5. c) opiekunowie powinni stosować środki ochrony osobistej: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub obowiązkowa dezynfekcja rąk.
 6. d) Opiekunowie po przekazaniu dziecka pracownikowi szkoły nie mogą w niej przebywać ( wszystkie sprawy załatwiane będą drogą telefoniczną).

 

Uczniowie

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Uczniowie poszczególnych klas przychodzą do szkoły w odstępach czasowych (min. 5 minut między poszczególnymi grupami) i korzystają z dwóch wejść:
 3. a) oddział przedszkolny, klasy I – II wchodzą wejściem z lewej strony budynku szkoły
 4. b) klasy III – VIII wchodzą wejściem na wprost od boiska ( dawną bibliotekę)
 5. Przy wejściu do szkoły nauczyciele pełniący dyżur i wychowawcy (za zgodą rodziców) mierzą uczniom temperaturę termometrem bezdotykowym stosując środki ochrony osobistej, termometry są dezynfekowane po użyciu w każdej grupie uczniów.
 6. Po wejściu do szkoły uczeń musi niezwłocznie umyć ręce mydłem w płynie.
 7. W szatni uczniowie korzystają tylko ze swojej osobistej szafki.
 8. Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą i nie zabierają do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 9. Zajęcia poszczególnych klas odbywają się w miarę możliwości w tych samych salach (w razie konieczności zmiany sali, jest ona wcześniej zdezynfekowana i przewietrzona).
 10. W czasie przerw uczniowie nie mogą gromadzić się na korytarzu, pod opieką nauczycieli wychodzą grupami na świeże powietrze i boisko szkolne.
 11. Biblioteka czynna jest dwa razy w tygodniu. Uczniowie wchodzą do biblioteki pojedynczo. Przy oddawaniu książek do biblioteki musi być zachowany okres 2 dni kwarantanny.

 

Higiena, dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 

 1. Sale lekcyjne i części wspólne (korytarze) należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw oraz w razie potrzeby w czasie zajęć.
 2. Używany sprzęt sportowy jest myty detergentem i i dezynfekowany po każdym dniu zajęć.
 3. Po każdym dniu zajęć sale lekcyjne, pomieszczenia sanitarno=higieniczne, ciągi komunikacyjne oraz powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki i powierzchnie płaskie (w tym blaty w salach, klawiatury i włączniki) muszą być dokładnie wyczyszczone, zdezynfekowane, a następnie wywietrzone.

 

Gastronomia

 

 1. Posiłki dla dzieci przywożone są przez firmę cateringową w jednorazowych, pojedynczych pojemnikach razem z jednorazowymi sztućcami.
 2. Obiady wydawane są dla każdej klasy oddzielnie przez wyznaczoną osobę.
 3. Uczniowie spożywają posiłki w salach lekcyjnych pod opieką nauczyciela.
 4. Zużyte pojemniki i sztućce są segregowane i wyrzucane do wyznaczonych koszy.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia

 

 

 1. Jeżeli pracownik szkoły zauważy u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję górnych dróg oddechowych, w szczególności kaszel, gorączkę musi niezwłocznie odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu wyposażonym w środki ochrony osobistej zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, a następnie niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka ze szkoły.
 2. Obszar, w którym przebywał uczeń poddawany jest gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekowany wraz z powierzchniami dotykowymi (klamki, poręcze, uchwyty itd.)
 3. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcje górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracownika będącego na stanowisku pracy powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, a w razie pogarszania stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych musi być niezwłocznie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji.

Dodaj komentarz